Жена със знака на Eucerin за слънчева защита на рамото

Защита от слънцето отвъд UV

Advanced spectral technology

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМО ИГРА EUCERIN SUN 2

 на

„Байерсдорф България“ ЕООДРАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМО ИГРАТА

1.1. Организатор на Промо играта „EUCERIN SUN 2“ (Промо играта) e: „Байерсдорф България“ ЕООД, ЕИК 130560358, гр. София, ул. Алабин №1, ет.11 (Организатор).

Промо играта се провежда в избрани аптеки на територията на Република България.

Участниците в Промо играта са длъжни да спазват условията на изложените по-долу официални правила (наричани по-долу „Официални правила“).

1.2. Официалните правила ще бъдат публично оповестени на следната интернет-страница: ………………………..

1.3. Организаторът запазва правото да внася промени в настоящите условия преди и през периода на провеждане на Промо играта. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им на интернет-страницата. Участниците в Играта следва сами да проверяват на горепосочените места за промени в Правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за промени.

1.4. Участниците в Промо играта са длъжни да се запознаят с и да спазват условията и разпоредбите на Правилата.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМО ИГРАТА

2. Промо играта се провежда в периода от 01.06.2019 г. до 31.08.2019 г. включително в избрани аптеки на територията на Република България или до изчерпване на скреч картите за участие.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМО ИГРАТА

3. В Промо играта има право да участва всяко лице, което е закупило поне два продукта от серията EUCERIN SUN 2. Служителите на „Байерсдорф България“ ЕООД, както и техни роднини, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи нямат право да участват в Промо играта.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМО ИГРАТА

4.1. Желаещите да участват в Промо играта, следва да направят покупка в някои от участващите в кампанията аптеки през периода на кампанията на поне два продукта от серията EUCERIN SUN 2, след което имат възможност да участват в Промо играта за една от наградите – ПЛАЖНА ЧАНТА или НЕСЕСЕР. За всяка единична покупка на поне два продукта от серията EUCERIN SUN 2 Участникът получава скреч карта. При изтриване на защитното покритие на скреч картата се появява един от следните надписи: 1. „ПЕЧЕЛИТЕ ПЛАЖНА ЧАНТА“; 2. „ПЕЧЕЛИТЕ МИКРОФИБЪРНА КЪРПА“; 3. „ОПИТАЙ ПАК“.
4.2. Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно като представи нов немаркиран фискален бон, удостоверяващ нова покупка на поне два продукта от серията EUCERIN SUN 2 и при изпълнение на условията на настоящите Официални правила, получава възможност да изтегли нова скреч карта.
4.3. Ако с един и същи фискален бон са закупени повече от два продукта от серията EUCERIN SUN 2, клиентът има право да изтегли по една скреч карта за всеки два продукта от серията EUCERIN SUN 2.
4.4. Цената на участващите в Промо играта продукти се определя от съответния търговски обект.
4.5. Не участват в разпределението на наградите лица, които са:
• участвали с фискален бон за покупка на каквито и да е други продукти, различни от продукти от серията EUCERIN SUN 2;
• участвали в Промо играта с фискални бонове за закупени продукти от серията EUCERIN SUN 2, преди началото и след края на Промо играта;
4.6. Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от Промо играта, и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторът на Промо играта. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие награда.
4.7. Забранени са действия от страна на Участници в Промо играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Промо играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.
4.8. Организаторът на Промо играта не носи отговорност спрямо трети лица, които твърдят, че Участник в Промо играта, независимо дали е спечелил награда или не, неправомерно е отнел или откраднал от това трето лице фискален бон, с който въпросният Участник е участвал в Промо играта, или пък че фискалният бон е загубен от третото лице и намерен от Участника, който е използвал същия за участие в Промо играта.

РАЗДЕЛ 5. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1 Получаването на спечелените награди се осъществява на касата на съответния търговски обект, в който е извършена покупката срещу предоставянето на фискалния бон и скреч картата(-тите) от участника за закупените продукти от серията EUCERIN SUN 2. След получаване на наградата, фискалният бон и печелившата скреч карта се маркират от служител на касата на обекта.
5.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с други награди.
5.3. Наградите, показани в рекламните материали на Промо играта са с илюстративна цел и илюстрациите върху тях може да се различават от реалните.
5.4. Цветът и моделът на наградите не са по избор на клиента, спечелил награда.
РАЗДЕЛ 6 СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

6. Всеки потенциален правен спор между Организатора на Промо играта и участниците в същата се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

РАЗДЕЛ 7 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМО ИГРАТА

7. При установяване на злоупотреби, нарушения на правилата или при наличието на форсмажорни обстоятелства Организаторът има неотменимото право да променя настоящите Официални правила на Промоцията, както и да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, т. 1.3. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти и възстановяване на тяхната стойност.

Настоящите правила влизат в сила от 01.06.2019 г.
гр. София